Obchodní podmínky - B2B

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ZBOŽÍ – B2B

 

obchodní společnosti

 

via electra s.r.o.

se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

IČ: 048 77 241, DIČ: CZ04877241

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 92363

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese „http://www.via-sound.cz/

 

I.

Vymezení pojmů

Zbožím se mají na mysli movité věci, které jsou nabízeny ke koupi v internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce internetového obchodu označena názvem a kódem produktu a vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nemusí zohledňovat všechny barevné či velikostní varianty v nichž je zboží na fotografii vyobrazené v internetovém obchodě nabízeno.

 

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která jedná, či uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

 

Předmět prodeje je zboží vybrané kupujícím z nabídky internetového obchodu, které kupující na základě kupní smlouvy od prodávajícího kupuje.

 

Smlouva je kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání zboží za kupní cenu, a to včetně jejich příloh a dodatků.

 

Předmět smlouvy je zboží uvedené ve Smlouvě nebo v potvrzení objednávky, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve Smlouvě nebo v potvrzení objednávky a nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v návodech na montáž a použití. U výrobků neobsahující záruční list jej nahrazuje faktura.

 

Kupní cena je peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za zboží, vč. dodání. První složkou kupní ceny je cena zboží, která je uvedena v nabídce internetového obchodu vždy u konkrétního zboží za jednotlivý kus či za více kusů, a to bez DPH i včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou kupní ceny v případě, že je zboží prodávajícím kupujícímu odesíláno, jsou náklady na odeslání zboží vyjádřené paušální částkou, dle kupujícím zvoleného a smluveného způsobu dodání. Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje prodávajícímu kupní cenu zaplatit.

 

Místo učení je místo na území České nebo Slovenské republiky, které kupující označí při uzavírání kupní smlouvy jako místo, kam má být prodávajícím odeslán předmět prodeje v případě, že předmět prodeje má být dle kupní smlouvy kupujícímu odeslán, které je specifikováno následujícími údaji: název obce, název územního správního celku (okres, kraj) - pokud je nutné ke specifikaci obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční - pokud jsou přiděleny a poštovní směrovací číslo.

 

II.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti via electra s.r.o., IČ: 048 77 241, DIČ: CZ04877241, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 92363, kontaktní adresa pro doručování: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty: prodej@via-sound.cz (dále jen „Prodávající“), upravují ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku podmínky pro nákup v internetovém obchodě „VIA-SOUND“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese „http://www.via-sound.cz/“ (dále jen „internetový obchod“) provozovaném Prodávajícím.
 2. Tyto OP blíže vymezují a upřesňují vztahy při dodávkách Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Plnění Prodávajícího ze Smlouvy slouží výlučně zájmu Kupujícího.
 3. Dojde-li k uzavření Smlouvy prostřednictvím internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím, řídí se jejich vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění, příslušnou smlouvou a přiměřeně též těmito OP.
 4. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto OP jsou součástí Smlouvy uzavírané mezi ním a Prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň Kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Jakékoli změny a úpravy OP učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah Prodávajícího a Kupujícího považují za neúčinné. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Tyto OP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a Kupujícímu je tak umožněna jejich archivace a reprodukce. OP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na tyto OP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 6. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 7. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v příslušné Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obsaženými ve OP.
 8. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 

 

III.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (vč. OP).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV.

Ochrana osobních údajů

 1. Přístup na webové stránky internetového obchodu může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 2. Poskytnuté osobní údaje Kupujícího může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem zboží, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností via electra s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v účinném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si Kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu kontaktní adresy prodávajícího pro doručování elektronické pošty, a to: prodej@via-sound.cz.

 

V.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Toto odeslání, je závazné a údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

 1. Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky tak, že zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen „akceptace“). Automaticky zasílané potvrzení o tom, že byla Prodávajícímu doručena objednávka Kupujícího, se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.
 2. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto OP a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem Smlouvy (kdy předmětem prodeje je zboží umístěné Kupujícím do nákupního košíku), kdy samotná Smlouva je uzavřena e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Smlouvou a těmito OP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výši ceny, apod. žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem (například písemně nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky Prodávajícím rovněž upozorněn.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce Prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informován telefonicky anebo e-mailem.

 

VI.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu jsou uváděny jako konečné, a to až do doby jejich případné změny. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, rozumí se cena zboží bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení (např. v případě změny kurzu měn, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobce Zboží).
 2. Náklady na způsob platby a na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu platby, či způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři (Kupujícímu je umožněno průběžně tyto údaje kontrolovat v „Rekapitulaci objednávky“). Konečná kalkulovaná kupní cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně případných nákladů v souvislosti se zvoleným způsobem platby a dopravného. Jako cena zboží při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a akceptaci.
 3. Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího, nebo uhrazením celé částky kupní ceny v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. U Kupujícího, který je u prodávajícího registrován jako stálý obchodní partner (viz čl. III. těchto OP), může být splatnost kupní ceny za zboží sjednána jinak, avšak i takto registrovaný Kupující je pro případ prvních 2 samostatných objednávek povinen uhradit celou kupní cenu před dodáním zboží. Rovněž při objednávce exkluzivního nebo speciálního Zboží, nebo při objednávce většího množství Zboží z pohledu celkové hodnoty a různorodosti Zboží (např.: Zboží ze speciální či limitované série, objednávka v hodnotě nad 50.000 Kč) vyhrazuje si Prodávající právo i pro registrované Kupující požadovat zálohu na kupní cenu, a to tak, že Prodávající vystaví zálohovou fakturu ve výši až 50% z prodejní ceny zboží. O této skutečnosti bude Kupující informován před akceptací objednávky.
 4. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti s tím, že akční ceny jsou platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky. Faktura vystavená na základě Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 6. U Kupujícího, který je u prodávajícího registrován, může být splatnost kupní ceny za zboží sjednána jinak. V případě prodlení takového Kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části, je-li zboží dodáno před zaplacením celé kupní ceny, je Prodávající oprávněn k uplatnění smluvní pokuty vůči takovému kupujícímu, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 7. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího, nebo uhrazením celé částky kupní ceny v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy.
 8. Bude-li Kupující v prodlení se zaplacením byť jen části kupní ceny, je Prodávající oprávněn:
  • požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohou) nebo v hotovosti při předání,
  • požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu,
  • zastavit veškeré další dodávky až do úplného zaplacení všech peněžitých závazků,
  • odstoupit od smlouvy.

 

 1. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 2. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky/autorizaci (čl. III. odst. 7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určení k rukám řidiči dopravce;
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2700966980/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

 

 1. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření Smlouvy.
 2. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen provést úhradu kupní ceny společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol je registrovaný Kupující povinen uvést své zákaznické číslo, neregistrovaný Kupující pak své IČO. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy a v souvislosti s ní Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH.

 

VII.

Dodání zboží

 1. Dodací lhůta začíná u Zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí - tj. na dobírku - běžet dnem platného uzavření Smlouvy dle těchto OP, tj. po odeslání akceptace ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. převodem platby z účtu na účet - začíná dodací lhůta běžet až od okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 2. U Zboží, které je skladem, probíhá odeslání zpravidla následující pracovní den, nejpozději však 2. pracovní den, po dni závazného potvrzení objednávky a současně, nevyplývá-li z těchto OP, či není-li dohodnuto jinak, po dni splnění závazku Kupujícího uhradit kupní cenu (rozhodný je pak den splnění poslední z uvedených podmínek). Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvním přepravcem prodávajícího (Zboží bude doručováno expresní zásilkovou službou, ve výjimečných případech vlastními vozy Prodávajícího). V případě, že objednané Zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň jej bude informovat o předběžném termínu dodání dle možností výrobce a lhůt pro dopravu, nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V případě nabídky jiných výrobků si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
 3. Místem dodání je místo určení, a tedy adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři, případně výdejní místo zvolené Kupujícím v případě osobního odběru Zboží. Dodání zboží probíhá v pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin nebo dle pravidel stanovených přepravci zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží nepodaří i přes tři pokusy doručit Kupujícímu. V takovém případě budou případné platby provedené na úhradu kupní ceny, ponížené o náklady Prodávajícím vynaložené v souvislosti s neúspěšnými pokusy o doručení zboží, neprodleně vráceny Kupujícímu.
 4. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušení zásilky přímo s dopravcem. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. V případě, že Kupující odmítne bez závažného důvodu převzít zboží, má se za to, že zboží bylo převzato dne, kdy k tomuto předání mělo dojít.
 5. Nebezpečí ztráty nebo škody na Zboží přechází na Kupujícího momentem jeho převzetí od dopravce, či od Prodávajícího.
 6. Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího úplným zaplacením celé kupní ceny Zboží – tzn. že Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jestliže předem v plné výši uhradil sjednanou cenu. V ostatních případech nabývá Kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Výhrada vlastnictví nemá vliv na přechod rizik dle předchozího odstavce.
 7. Zboží je předáno řádně a včas, i pokud je dodáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému a bezpečnému užívání Zboží. Tímto ustanovením nejsou nikterak dotčena práva Kupujícího z vad zboží. Dílčí dodávky zboží jsou povoleny.
 8. Prodlení Prodávajícího s dodáním zboží opravňuje Kupujícího k uplatnění smluvních pokut vůči Prodávajícímu, a to od data dohodnuté doby dodání zboží. Smluvní pokuta je sjednána ve výši 0,05 % z celkové ceny Zboží bez DPH za každý den prodlení. Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována částkou ve výši 7,5 % z celkové ceny Zboží bez DPH. V případě prodlení Prodávajícího s dílčí dodávkou Zboží, je smluvní pokuta kalkulována z ceny zpožděné dílčí dodávky. Smluvní pokuty jsou splatné na základě penalizační faktury vystavené Kupujícím, avšak nikoliv dříve než dojde k dodání zboží nebo k odstoupení od Smlouvy dle následujícího odstavce.
 9. Pokud je Kupující v důsledku prodlení Prodávajícího oprávněn uplatnit maximální výši smluvních pokut, může Kupující odstoupit od Smlouvy.

 

VIII.

Slevy

 1. Případné Slevy jsou poskytovány na základě ustanovení Smlouvy, či jiné dohody Prodávajícího s Kupujícím.

 

IX.

Záruka a reklamace

 1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak poskytuje Prodávající záruku na Zboží po dobu 24 měsíců od data prodeje Zboží konečnému spotřebiteli, nejdéle však na dobu 36 měsíců od data prodeje (36 měsíční záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží od Prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu Kupujícím.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny: neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce prokáže, že Kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.
 3. Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti via electra s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, tel. 777 800 599, email : prodej@via-sound.cz. Pracovní doba: Po – Pá. 8:00 – 16:00 (osobní návštěvu pro reklamaci je vhodné dohodnout předem). O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci – formulář je dostupný na stránkách internetového obchodu v sekci „Vše o nákupu – formuláře“.
 4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní. V případě nepředložení dokladu o koupi či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.
 5. Způsoby vrácení reklamovaného zboží:
 • přepravní společností - reklamované zboží musí být zasláno čisté a řádně zabalené proti poškození při přepravě. Musí být přiložena kopie originálního dokladu o koupi zboží a řádně vyplněný reklamační list s uvedenými vadami výrobku a nároky, které v důsledku vad uplatňuje.;
 • reklamované Zboží bude osobně předáno zástupci Prodávajícího.

 

 1. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
 • přepravní dodání chybějícího zboží nebo dodáním nového zboží bez vady;
 • opravu Zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupení od smlouvy.

 

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Všechny vzniklé reklamace však budou vyřizovány v nejkratším možném termínu.

 

X.

Právo na vrácení Zboží a storno objednávky

 1. Kupující nemá právo na vrácení zboží, pokud toto není dohodnuto ve Smlouvě. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.
 2. Storno objednávky lze uplatnit na emailu prodej@via-sound.cz nebo na tel. č. 777 800 599 a bude akceptováno v závislosti na aktuálním stavu vyřizování objednávky, přičemž rozhodnutí o akceptování či neakceptování storna závazné objednávky Kupujícího je plně v dispozici Prodávajícího.

 

XI.

Informace o Zboží, výkresy a technické podklady

 1. Veškeré údaje o váze, rozměrech, výkonové parametry, ceny a další informace, uváděné v katalogových a cenových listech jsou závazné, pouze pokud je toto výslovně uvedeno ve Smlouvě.
 2. Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se ke Zboží, které byly jednou stranou předány druhé straně před nebo po uzavření Smlouvy, zůstávají výlučným majetkem předávající strany a mohou být použity pouze k montáži a uvedení do provozu zboží.
 3. Kupující je povinen dodržovat autorská práva dle ustanovení autorského zákona, patentová práva, práva založená na obchodním tajemství a respektování ochranných známek vztahujících se ke Zboží.

 

XII.

Omezení trhu pro nabízení a prodej

 1. Prodávající a Kupující se dohodli, že respektují globální obchodní strategii výrobce a budou zboží nabízet a prodávat pouze zákazníkům na území České a Slovenské republiky. Pro případné obchodní příležitosti mimo tyto regiony Kupující v předstihu písemně požádá prodávajícího o výjimku z tohoto omezení. Prodávající si vyhrazuje právo výjimku neudělit případně stanovit zvláštní podmínky v závislosti na konkrétním obchodním případu a stanovisku výrobce zboží.

 

XIII.

Vyšší moc

 1. Prodávající i Kupující jsou oprávněni pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vyšší moci. Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala (dále jen “Vyšší moc”). Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, blokáda, zákaz vývozu nebo zákaz dovozu zboží, surovin nebo služeb, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie i jakákoliv jiná překážka způsobená úkony nebo opomenutím orgánů veřejné moci, teroristický útok apod.
 2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.
 3. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá rozumná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností.
 4. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

 

XIV.

Náhrada škody

 1. Prodávající není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinností v souvislosti se Smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména : ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání zboží, nedosažení plné shody se Smlouvou, nedosažení zaručených parametrů zboží apod.
 2. Celková souhrnná povinnost prodávajícího k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 30% celkové ceny zboží bez DPH.
 3. Žádné z výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

XV.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Strany vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na tuto Smlouvu.
 2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
 3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit jakoukoliv svou pohledávku vzniklou ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou bez písemného souhlasu druhé strany. Smlouva není uzavřena na řad.
 4. Strany sjednávají promlčecí lhůtu veškerých práv vzniklých v souvislosti se Smlouvou na 3 roky.
 5. Strany se dohodly, že ust. § 1978 odst. 2 a § 2173 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění se v souvislosti se Smlouvou neuplatní.
 6. Tyto OP společnosti via electra s.r.o., nabývají účinnosti 01.07.2016 a jsou platné do vydání nových Obchodních podmínek dodání zboží-B2B.